Ordning och reda i verkstaden med 5S-metoden!

Ordning och reda i verkstaden med 5S-metoden!

13 mars 2024

Att sträva efter att bli bättre, mer effektiv och mer framgångsrik är ett mål som alla verksamheter delar. Genom att integrera 5S-metoden i er verkstad kan ert företag uppnå hållbarhet samtidigt som ni sparar tid och pengar genom att optimalt använda era resurser.

Att sträva efter att bli bättre, mer effektiv och mer framgångsrik är ett mål som alla verksamheter delar. Genom att integrera 5S-metoden i er verkstad kan ert företag uppnå hållbarhet samtidigt som ni sparar tid och pengar genom att optimalt använda era resurser. 

5S-metoden – med rötter i Japan!   

Taiichi Ohno skapade initialt 5S-metoden för Toyotas tillverkningssystem i Japan. Syftet var då att skapa en strukturerad miljö på arbetsplatsen för att öka effektiviteten, minska avfall, och minimera riskerna för olyckor. Metoden (som är en del av lean manufacturing) främjar ordning och reda genom att organisera arbetsprocesserna och strukturera arbetsflödet.   

Metoden bygger på de fem japanska orden: ”seiri”, ”seiton”, ”seisō”, ”seiketsu” och ”shitsuke”. På svenska översätts de oftast till ”sortera”, ”systematisera”, ”städa”, ”standardisera” och ”sköta om”. 

5s bild1.png

5S-metodens olika steg!  

Steg 1: Sortera (Seiri)  
Börja med att implementera metoden i verksamheten genom att involvera personalen i de olika stegen och vad som förväntas av var och en. Därefter kan ni tillsammans genomföra en noggrann analys av arbetsplatsen för att identifiera områden där förbättringar kan göras i anläggningen, arbetsuppgifterna och processerna. 

Ta sedan tid att reflektera över vilka föremål som är överflödiga och kan sorteras ut. Det kan inkludera defekta verktyg, gamla föremål, eller dubbletter som inte används. Endast verktyg som används dagligen bör finnas kvar på arbetsplatsen, medan verktyg som används mindre frekvent kan förvaras nära arbetsstationen för enkel åtkomst när de behövs vecko- eller månadsvis.   

Steg 2: Systematisera (Seiton)  
När er analys är slutförd är det dags att påbörja förändringsarbetet. Organisera verktyg, hyllor, skåp och arbetsbänkar så att de är optimerade för de dagliga uppgifterna på arbetsplatsen. Sträva efter att minimera allt som resulterar i tidsfördröjning, till exempel lång sträcka för att nå ett verktyg eller överflödiga transporter. 

Se till att de nödvändiga föremålen är organiserade på ett sätt som gör det lätt att hitta dem när de behövs, och markera tydligt förvaringsplatser, verktyg och annan utrustning. 

Steg 3: Städa (Seisō) 
Här fastställer ni er standard för hur ni vill att arbetsplatsen ska se ut. En ren arbetsmiljö bidrar till en säker arbetsplats och gör eventuella problem lättare att upptäcka. Det inkluderar även att regelbundet rengöra maskiner och annan utrustning runt arbetsplatsen. När ni är färdiga, dokumentera den rengjorda ytan med en bild för att tydligt identifiera er fastställda standard. 

Steg 4: Standardisera (Seiketsu) 

När steg 3 är genomfört är det dags att göra denna nya ordning till en vana. Bestäm och dokumentera hur rengöringen av arbetsplatsen ska gå till och vilka steg som ingår. To-do-lists och städscheman kan hjälpa er att strukturera arbetet. Målet är att det ska bli till en vana för alla i personalstyrkan!  

Steg 5: Sköta om (Shitsuke) 

Fortsätt att hålla er nya standard och rutiner på plats! Genom noggrann uppföljning kommer er implementering av 5S-metoden att bli en integrerad del av era dagliga rutiner och naturliga arbetssätt. 

5s1.PNG

5S-metoden utgör en utmärkt startpunkt inom er lean management-strategi. Den är enkel att introducera för gruppen och kan snabbt göra betydande skillnad om den efterlevs konsekvent. En välorganiserad och trivsam arbetsplats är både ekonomiskt och socialt hållbart. Vi på Ravema har experter inom arbetsplats och inredning som är välkvalificerade att hjälpa er att effektivisera era verkstäder genom smart och funktionell arbetsplatsinredning. Välkomna att kontakta oss för ytterligare information!